Philippine Embassy - Tokyo, Japan

Notice: Ballots with Address ‘c/o Philippine Embassy’

Ipinagbibigay alam sa publiko na ang mga pangalan ng mahigit 500 Overseas Voters na may deklaradong tirahan “c/o Philippine Embassy” ay makikita sa website ng […]