PAUNAWA: Mga Rehistradong Botante na Embahada ang nakalistang tirahan

Ang sumusunod ay listahan ng mga Overseas Voter na nag-pa-rehistro at inilagay sa pangangalaga ng Pasuguan ng Pilipinas ang kanilang mga direksyon o tirahan.

Mangyaring magsadya sa Pasuguan at hanapin ang sinumang kinatawan ng SBRCG upang kunin ang inyong balota.

Listahan ng mga Botante na Embahada ang nakalistang tirahan.

 


NOTICE

Following is a list of overseas voters who registered and placed their direction or addresses “c/o Embassy of the Philippines”.

Please proceed to the Embassy and look for any SBRCG representative to claim your ballot.

List of Voters with “c/o Embassy” as listed address