Notice: Mailed Ballots

PAUNAWA

Ipinagbibigay alam sa publiko na ang lahat ng balota para sa Halalang Pambansa 2016 ay naipadala na sa pamamagitan ng koreo sa mga deklaradong tirahan ng mga overseas voters na naka-rehistro sa Pasuguan ng Pilipinas sa Tokyo.

Hinihikayat namin na tignan ang inyong mga buson ng koreo pa-minsan minsan at ibalik and kanilang tapos ng balota sa pamamagitan ng koreo o personal dalhin sa Pasuguan sa lalong madaling panahon.

Bilang kahalili, kung hindi ninyo natanggap ang inyong balota, maaaring tingnan sa website ng Pasuguan at alamin kung ang inyong balota ay bumalik sa Pasuguan. Ang listahan ng mga bumalik na balota ay laging hinahalinhan ng bago araw-araw. Sundan ang sumusunod na kawing para sa pagtingin ng pangalan:

http://tokyo.philembassy.net/docs/RTS2016.pdf

May dalawang paraan para kunin ang balota kung ang pangalan ay nasa listahan:

  1. Magsadya at personal na kunin sa Pasuguan; o
  2. Makiusap na ibalik sa pamamagitan ng koreo sa kanyang kasalukuyang tirahan.

Kung ang napili ninyo ay ang pangalawa, mangyaring bumili ng “letter pack” sa Japan Post. Isulat ang inyong pangalan, tirahan at numero ng telepono sa “letter pack”. Ilagay sa brown envelope at ipadala sa koreo sa sumusunod na matutugunan:

SPECIAL BALLOT RECEPTION AND CUSTODY GROUP
Embassy of the Philippines
5-15-5 Roppongi, Minato-ku
Tokyo 106-8537 Japan

Ang takdang araw ng para sa Halalang Pambansa 2016 ay isang buwan lamang mula ika-9 ng Abril hanggang ika-09 ng Mayo 2016, kasama and Sabado, Linggo at Pista Opisyal, mula alas 9:00 n.u. hanggang alas 5:00 n.h.


This is to inform the public that ALL BALLOTS have already been sent by mail to the declared addresses of overseas voters registered with the Philippine Embassy in Tokyo.

VOTERS are kindly requested to check their mailboxes from time to time and return their accomplished ballots to the Embassy by mail or personal delivery as soon as possible.

Alternatively, if you did not receive your ballot, you may wish to check the website of the Embassy to verify if your ballot has been returned to the Embassy. The list of Returned Ballots is updated every day. Following is the link to check the names:

http://tokyo.philembassy.net/docs/RTS2016.pdf

VOTERS whose name appears in the list have two options to claim their ballots:

  1. Personally pick it up at the Embassy; or
  2. Request the Embassy to send it by mail to the Voter’s present address.

If you chose option no. 2, buy a Letter Pack from Japan Post. Write your complete name, address and contact number in the Letter Pack. Put the Letter Pack in a big brown envelope and send it to the Embassy at the following address:

SPECIAL BALLOT RECEPTION AND CUSTODY GROUP
Embassy of the Philippines
5-15-5 Roppongi, Minato-ku
TOKYO 106-8537 Japan

The voting period for the 2016 National Elections is for one month only from 09 April to 09 May 2016, inclusive of weekends and holidays (Golden Week) from 9:00 AM to 5:00 PM.