Isang Paanyaya

LAHAT NG PILIPINO AY MALUGOD NA INAANYAYAHANG DUMALO SA ISANG PANAYAM NG TOKYO IMMIGRATION UKOL SA BAGONG RESIDENCY MANAGEMENT SYSTEM

ALAMIN

ANG SAGOT SA INYONG MGA KATANUNGAN UKOL SA

BAGONG RESIDENCY MANAGEMENT SYSTEM NG JAPAN

Makipagpanayam ukol sa mga sumusunod:

  1. Pangunahing kaalaman ukol sa bagong sistema
  2. Mga bagong panuntunan at hakbayin
  3. Mga hakbang upang mapanatiling tumpak at nasasaayos ang “Residency Information”
KAILAN : 23 Hunyo 2012, Sabado, mula 2-3:30 ng hapon
SAAN : Multi-purpose Hall ng Pasuguan ng Pilipinas
5-15-5 Roppongi, Minato-ku, Tokyo, Japan 106-8537

MAAARI DIN KAYONG MAGREHISTRO SA PASUGUAN NG PILIPINAS PARA SA OVERSEAS ABSENTEE VOTING (OAV).
HUWAG KALIGTAANG DALHIN ANG INYONG PASAPORTE!

AASAHAN PO NAMIN ANG INYONG PAGDALO!


INVITATION TO THE PUBLIC

ALL FILIPINOS ARE INVITED TO ATTEND

A LECTURE TO BE GIVEN BY TOKYO IMMIGRATION

ON THE NEW JAPANESE RESIDENCY MANAGEMENT SYSTEM

KNOW THE ANSWERS
TO YOUR QUESTIONS ON THE
NEW RESIDENCY MANAGEMENT SYSTEM
OF JAPAN

Tokyo Immigration will discuss the following:

  1. Baisc information on the new system
  2. Major changes in the new system
  3. New procedures of the new system
  4. Measures to maintain accurate residency information
DATE 23 JUNE 2012, SATURDAY, 2-3:30 P.M.
PLACE MULTI-PURPOSE HALL, EMBASSY OF THE PHILIPPINES
5-15-5 ROPPONGI, MINATO-KU, TOKYO 106-8537 JAPAN

REGISTRATION FOR
OVERSEAS ABSENTEE VOTING WILL ALSO BE OPEN!
DON’T FORGET TO BRING YOUR PASSPORTS!

SEE YOU THERE!