PAUNAWA: Bumoto sa 2016 National Elections

Ang lahat ng rehistradong overseas voters sa Japan ay hinihikayat na bumoto sa 2016 National elections. Sa kasalukuyang halalan, ipinatutupad ng Pasuguan ang Automated Election System (AES) na nagbibigay pahintulot sa mga Filipino na bumoto sa pamamagitan ng KOREO o PERSONAL.

Ang Pasuguan ay nagsisimula ng magpadala ng mga balota sa KOREO ng langkay-langkay para sa mga rehistradong botante. Hinihiling naming tingnan ang inyong mga buson ng KOREO sa inyong mga tirahan.

Ang lahat ng mga rehistradong botante na naninirahan sa TOKYO ay hinihikayat na bumoto ng PERSONAL sa Pasuguan. Ito ay magbibigay sa inyo ng oportunidad na masubukan ang bagong sistema ng pag-boto na kayo mismo ang mag-papasok ng inyong balota sa makina.

Ang halalan ay tatagal ng isang buwan lamang, mula ika-9 ng Abril hanggang ika-9 ng Mayo 2016, kasama ang Sabado, Linggo at mga Pista Opistal mula alas 9:00 ng umaga hanggang alas 5:00 ng hapon.


NOTICE

All registered overseas voters in Japan are encouraged to vote for the 2016 National Elections. For this year’s elections, the Philippine Embassy in Tokyo is implementing the Automated Election System (AES) allowing Filipinos to vote either by postal or personal voting.

The Embassy has started sending the ballots to registered voters by mail in batches. Registered voters are requested to check their mail boxes from time to time.

For those voters residing in TOKYO, you are all encouraged to personally cast your vote at the Embassy. This will give you the opportunity to experience a new system by feeding your accomplished ballot into the voting counting machine.

The voting period is for one month only from 09 April to 09 May 2016, inclusive of weekends and holidays from 9:00 AM to 5:00 PM.

Tagged as: