(English) Ambassador Garcia-Albano Meets Minister of Defense Kihara Minoru

申し訳ありません、このコンテンツはただ今 アメリカ英語 のみです。