(English) Philippine Embassy Congratulates 35 Filipino Graduates in Japan Through AFSJ’s “Paghayo sa Taglagas 2020” Program

申し訳ありません、このコンテンツはただ今 アメリカ英語 のみです。