PAUNAWA: Sa Lahat Ng Nakatanggap Na Ng Kanilang Balota Mula Sa Koreo

Ang lahat ng Overseas Voters na nakatanggap na ng kanilang balota mula sa koreo ay may dalawang paraan para ibalik sa Pasuguan ang kanilang selyadong balota:

  • JAPAN POST (bumili at lagyan ng selyo);
  • PERSONAL na dalhin sa Pasuguan sa loob ng itinakdang panahon.

Sa mga nakatanggap na ng kanilang balota at nais na maranasan ang paggamit ng VOTE COUNTING MACHINE (VCM), maaaring magsadya sa Pasuguan mula ika-9 ng Abril hanggang ika-9 ng Mayo 2016, kasama ang Sabado, Linggo at Pista Opisyal, mula alas 9:00 ng umaga hanggang alas 5:00 ng hapon.


NOTICE

FOR THOSE WHO RECEIVED
THEIR BALLOTS BY MAIL

Overseas voters who have received their ballots by mail have two options to return their sealed electoral mails to the Embassy:

  • JAPAN POST (the voter has to buy the stamp); or
  • PERSONAL DELIVERY to the Embassy during the voting period.

Voters who received their ballots by mail and want to experience feeding their ballots into the VOTE COUNTING MACHINE (VCM) at the Embassy may do so within the voting period from 9 April to 9 May 2016, inclusive of weekends and holidays from 9:00AM to 5:00PM.

Tagged as: