Notice: Seafarers Can Vote in Tokyo

Ipinagbibigay alam sa publiko na ang mga “SEAFARERS” na rehistradong overseas voters ay maaaring bumoto sa Pasuguan ng Pilipinas sa Tokyo.

Dalhin lamang ang kanilang Pasaporte at “Seaman’s Book or Seaman’s Certificate” pag-nagsadya sa Pasuguan upang bumoto.

Ang takdang araw ng para sa Halalang Pambansa 2016 ay isang buwan lamang mula ika-9 ng Abril hanggang ika-09 ng Mayo 2016, kasama and Sabado, Linggo at Pista Opisyal, mula alas 9:00 n.u. hanggang alas 5:00 n.h.


This is to inform the public that SEAFARERS who are registered overseas voters may cast their vote at the PHILIPPINE EMBASSY in TOKYO.

Seafarers are requested to present their passport and Seaman’s Book or Seaman’s Certificate when they appear at the Embassy to cast their vote.

The voting period for the 2016 National Elections is for one month only from 09 April to 09 May 2016, inclusive of weekends and holidays (Golden Week) from 9:00 AM to 5:00 PM.