Paalala sa Lahat ng Aplikante

Ang mga hindi nakuhang pasaporte makalipas ang anim (6) na buwan

mula sa araw ng pagkakaloob nito ay ipapawalang bisa (cancelled)

alinsunod sa utos ng Kagawaran Bilang 37-03.


NOTICE TO ALL APPLICANTS

Passports unclaimed after six (6) months from the date of issuance

will be cancelled per Department Order No.37-03.

logo-dfa

Office of Consular Affairs