Notice To The Public On The 10-year Validity of Philippine Passports

NOTICE TO THE PUBLIC ON THE 10-YEAR VALIDITY OF PHILIPPINE PASSPORTS

Effective 1 January 2018, the Philippine Embassy will issue regular/ordinary passports with a validity of ten (10) years for Filipino citizens who are eighteen (18) years old and above, and five-year valid passports for those below eighteen years of age.

Philippine e-passports issued prior to 1 January 2018 which have a validity period of five (5) years shall remain valid until their expiration.

Thank you.


PAUNAWA

Simula 01 Enero 2017, ang PasuguanngPilipinas ay magsisimulang mag-isyu ng regular o ordinaryong pasaporteng may bisa hanggang sampung (10) taon para sa mga Pilipinong labingwalong (18) taon at pataas, at pasaporteng may bisa hanggang limang (5) taon para sa mga menor de edad (17 taong gulang at pababa).

Ang mga pasaporteng nakuha bago ang 01 Enero 2017 ay maaari pa ring gamitin hanggang sa araw ng kanilang pagkawalang-bisa.

Salamat po.

Pasuguan ng Pilipinas sa Tokyo
21 December 2017

seal-tpe-300x300