Mahalagang Paalala Sa Mga Kababayang Pilipino na may Residence Visa sa Japan

Ayon sa pinakabagong tala ng Kawanihan ng Immigrasyon ng bansang Hapon, may mga 1,200 Pilipino ang hindi pa nakakapagpabago ng kanilang mga Alien Registration Certificate upang ito ay maging Residence Card sa kabila ng pagpapatupad ng bagong sistema ng pagtatala ng mga banyaga noong ika-9 ng Hulyo 2012.

Pinaaalalahanan ang ating mga kababayan na pumunta sa pinakamalapit na Regional Immigration Bureau ng inyong lugar sa lalong madaling panahon. Magbago sa Residence Card upang makaiwas sa mga suliranin ukol sa pagtira sa bansang Hapon.

Maraming salamat po.