Philippine Embassy - Tokyo, Japan > Overseas Voting Registration For National Elections 2019

Overseas Voting Registration For National Elections 2019

His Excellency Ambassador Jose C. Laurel V applies as the 7,808th Overseas Absentee Voting registrant at the Philippine Embassy, Tokyo, Japan.

His Excellency Ambassador Jose C. Laurel V applies as the 7,808th Overseas Absentee Voting registrant at the Philippine Embassy, Tokyo, Japan.

All citizens of the Philippines, who are in Japan or will be in Japan DURING THE THIRTY (30) DAY VOTING PERIOD, at least eighteen (18) years of age on the day of the elections and not otherwise disqualified by law, may register and participate in the 2019 National Elections for SENATORS and PARTY LIST REPRESENTATIVES.

The Philippine Embassy in Tokyo will continue to accept your applications until 30 September 2018. Registration is from Monday to Friday from 9:00 am to 4:00 pm. Please bring a copy of your valid Philippine Passport or Japan Residence Card.

The 30-day voting period will be from 13 April 2019 to 13 May 2019. For details, please wait for further announcement.


Ang lahat ng mamamayang Pilipino na resident ng Japan o mananatili sa Japan sa panahon ng TATLUMPUNG (30) ARAW NG PAGBOTO, na may labing-walong (18) taong gulang sa araw ng eleksyon at walang diskwalipikasyon sa pagboto ayon sa batas, ay maaaring magparehitro at makilahok sa Halalan 2019 para sa SENADOR at PARTY LIST REPRESENTATIVES.

Magpapatuloy ang pagtanggap ng inyong aplikasyon sa Pasuguan ng Pilipinas sa Tokyo hanggang 30 SETYEMBRE 2018. Maaaring magparehiro mula Lunes hanggang Biyernes, mula alas-nuebe (9) ng umaga hanggang alas-kwatro nang hapon. Magdala ng kopya ng inyong valid Philippine passport o Japan residence card.

Ang 30-araw ng pagboto ay mula sa 13 Abril 2019 hanggang 13 Mayo 2019. Para sa iba pang detalye, maaari pong antabayan ang mga susunod na pahayag.
Maraming salamat po.