Paanyaya

PAANYAYA


MALUGOD NA INAANYAYAHAN
ANG LAHAT NG MGA PILIPINO, LALONG-LALO NA
ANG MGA MAGULANG, MGA GURO, MGA NARS
AT MGA TAGA ALAGA NG BATA SA

“PAGPAPALAKI NG ATING MGA ANAK
SA WIKANG PILIPINO”

ISANG PANAYAM MULA KAY
GINANG VILMA RAYMUNDO

ISANG REHISTRADO AT SERTIPIKADONG DALUBHASA SA PAGPAPALAKI NG MGA BATA. SIYA ANG TAGAPAMAHALA NG DON VALLEY EAST ONTARIO EARLY YEARS CENTER SA TORONTO, ISANG PROGRAMANG PAMPAMILYA NG PAMAHALAAN NG CANADA.

sa Pasuguan ng Pilipinas, 5-15-5 Roppongi, Minato-ku, Tokyo,
6 Pebrero 2016, Sabado, alas dos ng hapon

Para sa mga katanungan, tumawag sa 03-5562-1600 local 106.


Share this on... Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on RedditDigg thisShare on StumbleUponEmail this to someone